Coffey Vs. Erminio Spalla 1921-10-18

Appendix Thirty Four

New York Times 19th October 1921New York Times 19th October 1921